NAAR EEN PROTESTANTSE GEMEENTE IN JOURE E.O.

 

 

1.       De kerkenraden van Gereformeerde Kerk in Joure en de Hervormde Gemeente Joure c.a. hebben de intentie uitgesproken om samen een nieuwe protestantse gemeente in Joure e.o. te gaan vormen.

Deze intentie willen de kerkenraden graag voorleggen aan de gemeenten om te onderzoeken of er ook draagvlak is om die weg te gaan.

 

2.       De weg naar eenwording is een weg van stappen, van een stappenplan.

In het stappenplan zijn twee grote clusters van voorbereidende werkzaamheden te onderscheiden.

Allereerst moeten er een missie en een visie ontwikkeld worden. Wat   voor een gemeente gaan wij vormen? En daarachter een structuur en een organisatiemodel.

In de tweede plaats zal uitgewerkt moeten worden hoe de diverse onderdelen van de gemeenten hun plek krijgen.

 

3.       We plannen de werkzaamheden zo dat in het eerste seizoen (2005-2006) onze aandacht uitgaat naar zowel missie/visie als naar structuur/organisatiemodel.

In het tweede seizoen (2006-2007) richten we ons op de inhoud en de organisatie van de onderdelen

We streven ernaar dat op 1 januari 2008 de eenwording feit is.

 

4.       Achter een stappenplan zit ook een organisatie. Het gezamenlijk moderamen is/houdt als eindverantwoordelijke voor de procesgang    toezicht op de organisatie van het stappenplan. Maar omdat "de verkoop doorgaat, terwijl de winkel wordt verbouwd" worden 6 mensen (3 hervormd en 3 gereformeerd) gezocht die als coördinatiegroep het werk verrichten voor het gezamenlijk moderamen.

Op de gezamenlijke moderamenvergadering en op elke kerkenraadsvergadering is de voortgang van het proces een vast agendapunt.

 

5.       In de werkwijze kiezen we in de eerste fase (seizoen 2005-2006) voor de volgende opzet:

Het gezamenlijk moderamen (met daarachter de genoemde coördinatiegroep) organiseert rond de clusters missie/visie en structuur/organisatie eerst een opiniërende  bijeenkomst van de gezamenlijke kerkenraden. Vervolgens worden de bevindingen uitgewerkt naar een voorstel dat opnieuw aan de gezamenlijke kerkenraden wordt voorgelegd. Het is van belang om in het opiniërende deel van missie/visie ook andere groepen/geledingen te betrekken of   elders ervaringen te horen, omdat het om wezenlijke keuzes gaat.

In de tweede fase wordt onder dezelfde regie veel meer met en vanuit de bestaande commissies/groepen gewerkt.

 

6.       De gemeente wordt in de eerste fase op twee momenten gehoord. Allereerst wordt de intentie voorgelegd aan de gemeente. Gelijktijdig   vinden in oktober 2005 de gemeenteavonden plaats.

Op het tweede moment leggen we de missie/visie en de   structuur/organisatie aan de gemeente voor, opnieuw gelijktijdig, in mei 2006.

Om de gemeente te horen over de visie/missie zou het aanbeveling verdienen ook nog in februari 2006 een gemeenteavond te organiseren (als een soort peiling).

Vooral de gemeenteavond in mei is natuurlijk cruciaal, is als een scharnier in het proces. 

Op beide momenten moet blijken dat een overgrote meerderheid van de gemeenten achter de voorstellen staat om het proces te laten doorgaan.

 

7.       Bij de missie/visie willen we nog het volgende opmerken. De missie/visie gaat verder dan inhoudelijk intentionele uitspraken. In de missie/visie zullen antwoorden/richtingen aangegeven moeten worden bij de volgende deelgebieden:

            eenheid tegenover pluriformiteit

            groot tegenover overzichtelijk

            toekomstige ontwikkelingen

            nieuwe vormen van geloofsbeleving

            verschil in kerkelijke culturen

 

STAPPENPLAN IN GROTE LIJN

 

 

SEIZOEN 2005-2006 (MISSIE/VISIE EN STRUCTUUR/ORGANISATIE)

 

          Intentieverklaring  en stappenplan

          september                      Kerkenraden (gelijktijdig, maar apart)

 

          20 oktober                       GEMEENTEAVOND (gelijktijdig, maar apart)

 

          Missie/visie

          november                       Opiniërende kerkenradenvergadering (samen);                                                                            eventueel anderen

          januari                            Voorstellen voor besluitvorming

                                                (kerkenraden samen beraadslagen, apart besluiten)

 

          februari                           GEMEENTEAVOND (gelijktijdig, maar apart; opiniërend)

 

          Structuur/organisatie     

          februari                          Opiniërende kerkenradenvergadering (samen)

          april                                Voorstellen voor besluitvorming

                                                (kerkenraden samen beraadslagen, apart besluiten)

 

          mei                                GEMEENTEAVOND, (zowel missie/visie als structuur/organisatie                                                   gelijktijdig, maar apart)

 

SEIZOEN 2006-2007 (DEELGEBIEDEN)

 

          juni-september                Voorbereiding en opdrachtverstrekking geledingen

                                                Kerkenraden samen

          

          oktober                           Werkwijze kerkenraad/moderamen, etc

                                                Kerkenraden samen

                                      

          november                        Pastoraat

                                                Predikanten                                       

                                                Kerkenraden samen

                                   

          december                        Erediensten

                                                Vorming en Toerusting                                 

                                                Kerkenraden samen

                                       

          februari                           Diaconaat

                                                ZWO                                                           

                                                Kerkenraden samen

                           

          maart                              Kerk en samenleving

                                                 Jeugd en Jongeren/Catechese                      

                                                Kerkenraden samen

                           

          april                                Beheer

                                                Regelingen                                                  

                                                Kerkenraden samen

 

          mei                                 GEMEENTEAVOND, OVER DEELGEBIEDEN (gelijktijdig, maar apart)

 

          juni-december                Voorbereiding eenwording per 1 januari 2008