Kort verslag van de gemeenteavond in De Koepel op woensdag 18 oktober 2006

 

Preses mevr. De Boer kon meer dan 100 gemeenteleden begroeten in De Koepel. Een teken dat ook deze derde gemeenteavond over de plannen tot samengaan van hervormd en gereformeerd Joure c.a. een ongekend grote belangstelling had.

Nadat mevr. De Boer in haar opening nog eens geschetst had met welke intentie wij deze “reis” zijn aangevangen, kreeg scriba De Jong het woord om aan de hand van een powerpointpresentatie de stukken toe te lichten die in de extra editie van Fragmint waren neergelegd.

Na een aantal gesprekken binnen diverse geledingen van beide gemeentes, binnen de kerkenraden en na een consultatie op de gemeenteavond in het voorjaar van dit jaar kon een reeds door de kerkenraden goedgekeurde beleidsnota worden gepresenteerd.

Uit die nota en ook uit de reacties op deze gemeenteavond bleek dat er weinig of geen verschil van mening bestaat over het beleid dat beide kerkenraden voor ogen staat.

Er is een aantal aandachtspunten, in de beleidsnota genoemd, dat door veel gemeenteleden onderschreven wordt:

¨       de grootte van de nieuwe gemeente maakt, dat we moeten proberen te bewerkstelligen dat binnen die grootte kleinere eenheden ontstaan waarbinnen gemeenteleden elkaar kennen en iets met elkaar hebben.

¨       dat “iets met elkaar hebben” en de ontmoeting met elkaar is ook in andere verbanden (jeugd, ouderenpastoraat, ...)  nadrukkelijk genoemd.

¨       we moeten meer dan tot nog toe oog hebben voor verschillen in geloofsbeleving en verschillen in de behoefte die geloofsbeleving te “vieren”, waarbij we al zoekend naar de mogelijkheden om gemeenteleden te bereiken uiteindelijk de grenzen moeten aangeven van wat nog wel en wat niet meer binnen onze uitgangspunten past.

¨       we mogen trots zijn op wat we d.m.v. toerusting en vorming door de week organiseren. Daar moeten we zeker mee doorgaan. Er is meer dan de zondagse vieringen alleen.

¨       we moeten eens wat minder bescheiden zijn over wat we als gemeentes allemaal doen. Meer naar buiten treden en aantonen dat het stoffige imago dat veel buitenkerkelijken kennelijk aan kerkenwerk toedichten niet terecht is. Meer aandacht voor communicatie en p.r.

De aanwezigen konden het ook van harte eens zijn met het beleid dat de kerkrentmeesters voor ogen staat. Maar juist wat dat beleid concreet oplevert misten enkele aanwezigen. Uiteraard is iedereen nieuwsgierig naar hoe het in de nieuwe situatie komt met het gebruik van de kerkgebouwen en wat de financiële (on)mogelijkheden zijn. Uitlatingen daarover zijn op dit moment nog een slag in de lucht.

De kerkrentmeesters zijn al enige tijd druk in de weer met prognoses, getallen, grafieken en zo meer.

Wel kan toegezegd worden, dat de eerste 5 jaar er vanuit gegaan mag worden, dat alle drie kerkgebouwen gebruikt worden. Aan een prognose op de langere termijn wordt druk gewerkt en de kerkrentmeesters krijgen er dit winterseizoen nog een hele kluif aan dit uit te werken.

Enkele gemeenteleden gaven de raad bij de uitwerking gebruik te maken van de (nieuwe) mogelijkheden en vooral op tijd duidelijk te zijn naar de gemeente toe.

 

Ook het gepresenteerde organisatiemodel leverde weinig weerstand op. Wel zijn er wat huiveringen over een mogelijke toename van het aantal vergaderingen en moet nog afgewacht worden hoe zo’n model in de praktijk werkt. Ook was er de suggestie om ZWO en Kerk en Samenleving meer te verbinden met het college van diakenen.

 

Gaandeweg wordt steeds duidelijker wat ons als gemeentes verbindt. En dat is veel. Uiteraard moeten er knelpunten opgelost. Die komen het komend jaar aan bod wanneer het beleid in de diverse geledingen concreet wordt ingevuld. En ook dat wordt weer op gemeenteavonden voorgelegd.

 

Ds. Lindhout sloot deze gemeenteavond met gebed en het zingen van Lied 109.

 

Ben de Jong (scriba)