VERSLAG VAN DE GEHOUDEN GEMEENTEAVOND OP 15 FEBRUARI 2006.

 

Deze avond stond in het teken van informatieverstrekking over de fusie tussen de Hervormde Gemeente en onze kerk.

Net als de vorige keer kon de voorzitter ook nu ongeveer 100 aanwezigen welkom heten.

Het verslag van de vorige vergadering werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

De voorzitter gaf een korte terugblik op datgene wat er in de afgelopen tijd gedaan is. Vervolgens kwam het aan ieder uitgereikte stuk "gezicht van de protestante gemeente te Joure e.a." aan de orde. Het werd toegelicht door mevr. Koning, lid van de coördinatiecommissie.

Het betreffende stuk is bedoeld als uitgangspunt, waar verder beleid op gemaakt moet worden.

Vanuit de aanwezigen kwamen een aantal suggesties voor tekstuele aanpassingen. Verder ontstond enige discussie over de zin "en verbonden met het volk Israël". Vastgesteld werd dat meerdere aanwezigen daar moeite mee hebben (terwijl anderen er geen probleem mee hebben).

Mevrouw Koning lichtte toe waarom het er zo staat en deelde mee dat het zo ook verwoord is in de landelijke kerkorde.

Verder bleek, dat de een de opgestelde uitgangspunten te algemeen vindt en van mening is dat  het fundament ontbreekt. Hierover werd opgemerkt, dat niet een ieder zich aan kan sluiten bij de PKN. Je moet de geformuleerde uitgangspunten wel onderschrijven en dan vorm je al een gemeenschap. Een ander merkte op het juist te eng te vinden, te veel intern gericht.

Gevraagd werd hoe men invulling denkt te geven aan de veelkleurigheid en opgemerkt werd dat er meerdere keren hetzelfde in gezegd wordt.

De gemaakte opmerkingen zijn genoteerd en worden in het gezamenlijk moderamen en met de coördinatiecommissie nog een keer besproken.

Op de vraag of we met de thans voorliggende uitgangspunten verder kunnen (zo mogelijk rekening houdend met de gemaakte opmerkingen) volgde in overgrote meerderheid een "ja".

Slechts één gemeentelid gaf duidelijk aan er niets mee te kunnen.

Hierna werd een DVD getoond, die ingeleid werd door dhr. Haanstra. Op deze DVD wordt een indruk gegeven van vormen van geloofsbeleving in 8 verschillende gemeentes in Nederland. De bedoeling hiervan is om de discussie los te maken over wat wij belangrijk vinden voor de PKN in Joure.

Na de pauze werden de aanwezigen ingedeeld in groepen en werd er gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

• Wat willen we meenemen naar de nieuw te vormen kerk;

• Wat willen we laten in de oude kerk;

Welke nieuwe ideeën/idealen moeten in de nieuwe kerk verwezenlijkt worden.

De gemaakte opmerkingen werden individueel op papier gezet en ingeleverd bij de leden van de coördinatiecommissie.

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten en de aangedragen opmerkingen en ideeën zal de commissie nu verder werken. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de opmerkingen van alle geledingen vanuit beide kerken die op bezoek geweest zijn bij de commissie.

De avond werd afgesloten met een avondgebed onder leiding van Ds. Pijlman.

 

Indien er gemeenteleden zijn die niet op de gemeenteavond aanwezig waren, maar toch graag willen reageren op bovengenoemde drie punten, dan kunnen zij hun opmerkingen kwijt bij dhr. D. Wassenaar, Skroef 36, tel nr. 418829.

N.B.: Tijdens de discussie in de groep waar ik zelf deel van uit maakte bestond de indruk dat er door de fusie een kerkgebouw gesloten gaat worden en dat we wel met een predikant minder kunnen. Kennelijk leeft deze gedachte nog bij meerdere gemeenteleden.

Nadrukkelijk wordt nog een keer opgemerkt dat dit zeker niet de bedoeling is.

Hoe een en ander zich op de langere termijn gaat ontwikkelen kunnen we nu natuurlijk niet overzien

Namens de kerkenraad,

A. Otten